TEKNO POINT SLOVAKIA Levická 3, 949 01 Nitra
 

Vysvetlivky

 
 
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Vzduchový výkon
Odvlhčovací výkon
Ročná spotreba elektrickej energie
Druh chladiva
Hladina hluku
Rozmery prepojovacieho potrubia
Tepelné čerpadlo
Nočný režim,  Ekonomický režim, SLEEP režim
Energetická trieda
EER (Energy Efficiency Ratio)
COP (Coefficient Of Power)
Maximálna dĺžka rozvodov
Maximálne prevýšenie
Predplnená dĺžka rozvodov
Ionizátor
Automatický reštart
FIX SPEED kompresor
INVERTER
S:D:F: funkcia
BTU

 

 
 
 
   
 
 
Chladiaci výkon  (kW) - údaj o výkone klimatizácie. Nie je to spotreba elektrickej energie.
 
 
 
 
 
 
 
Vykurovací výkon (kW) - údaj o výkone klimatizácie. Nie je to spotreba elektrickej energie.
 
 
 
 
 
Vzduchový výkon (m3/h) - množstvo vzduchu, ktoré "preperie" vnútorná jednotka. Vzduchový výkon je úmerný chladiacemu výkonu zariadenia a nie je možné ho ľubovoľne upravovať, alebo meniť mimo daného rozsahu.
 
 
 
 
 
 
Odvlhčovací výkon l/24h -  zdáva objem vody, ktorý sa skondenzuje počas prevádzky klimatizácie.
Množstvo vody závisí od výkonu klimatizácie, vlhkosti a teploty, počtu osôb a zdrojov vlhkosti v priestore.
 
 
 
 
 
 
 
Ročná spotreba elektrickej energie kWh -  v parametroch uvádzaná spotreba predstavuje okamžitú spotrebu elektrickej energie. Ročná spotreba sa vypočíta ako súčin okamžitej spotreby (kW) a doby prevádzky zariadenia počas celého roku.
V našej zemepisnej šírke je doba prevádzky klimatizácie v rozsahu od 600 - 1000 hodín.  Doba prevádzky je individuálna a závisí aj od správneho výberu výkonu klimatizačného zariadenia.
 
 
 
 
 
 
 
Druh chladiva-  v zariadeniach TEKNO POINT a TOSHIBA je používané výlučne ekologické chladivo s označením R410A.  Účinnosť tohto chladiva sa prejavuje v tom, že takmer všetky zariadenia sú v "A" kategórii energetickej účinnosti. V konečnom dôsledku sa to prejavuje v nízkej spotrebe a úspore  prevádzkových nákladov.
 
 
 
 
 
 
 
Hladina hluku dB(A) -   údaj o nameranej hlučnosti zariadenia. Meria sa v laboratórnych podmienkach vo vzdialenosti 3 m od zariadenia (zdroja hluku). V praxi sa často stáva, že hluk v priestore väčšinou spôsobujú iné zariadenia ako napr. osobné počítače, hudba, hluk zvonka (cestná premávka...). Na pozadí týchto zdrojov hluku je hlučnosť  klimatizácie 30dB(A) úplne zanedbateľná.
 
 
 
 
 
 
 
Rozmery prepojovacieho potrubia  (mm / inch) - údaj je dôležitý pre profesionálov.
 
 
 
 
 
 
 
Tepelné čerpadlo  - zariadenie schopné prostredníctvom fyzikálneho procesu preniesť tepelnú energiu z jedného priestoru do druhého. Nejedná sa o prenos vzduchu ale iba tepla. Aj pri vonkajšej teplote 0°C je možné preniesť teplo do vykurovaného priestoru.
Fyzika tohto procesu spočíva v meniacom sa tlaku a expanzii chladiaceho média, a tým aj absorbcii a odovzdávaní tepla.
 
 
 
 
 
 
 
Nočný režim, Ekonomický režim alebo aj SLEEP režim  v priebehu tohto režimu klimatizácia automaticky zvyšuje (pri chladení), alebo znižuje (pri kúrení) teplotu o 1°C za hodinu. Po siedmich hodinách sa klimatizácia vypne. Využíva sa a určená je hlavne v privátnom pouťití.
S funkciou SLEEP dokáže klimatizácia udržiavať najpríjemnejšiu teplotu a zároveň šetriť energiu.
 
 
 
 
 
 
 
Energetická trieda  vyjadruje stupeň účinnosti zariadenia, ktoré premieňa jeden druh energie na iný druh.
V prípade klimatizácie a tepelného čerpadla je to pomer medzi vydanou a spotrebovanou  energiou, resp.  pomer výkonu a príkonu zariadenia. Určuje sa hodnotou koeficientov EER a COP - čítajt ďalej
 
 
 
 
 
 
 
EER (Energy Efficiency Ratio)   -  údaj charakterizujúci účinnosť chladenia. Vyjadruje stupeň účinnosti chladenia, t.j. pomer medzi chladiacim výkonom a elektrickým príkonom zariadenia.
Čím vyšší koeficient, tým je klimatizácia účinnejšia a viac úsporná.
Zariadenia TEKNO POINT a TOSHIBA ponúkajú zariadenia, ktoré majú koeficient vyšší ako 3,20 ,t.j. energetická trieda "A".
 
 
 
 
 
 
 
COP (Coefficient Of Power)  -  údaj charakterizujúci účinnosť tepelného čerpadla. Vyjadruje stupeň účinnosti vykurovania, t.j. pomer medzi vykurovacím výkonom a elektrickým príkonom zariadenia.
Čím vyšší koeficient, tým je vykurovanie účinnejšie a prevádzka viac úsporná.
Zariadenia TEKNO POINT a TOSHIBA ponúkajú zariadenia, ktoré majú koeficient vyšší ako 3,20 ,t.j. energetická trieda "A".
 
 
 
 
   
 
 
Maximálna dĺžka rozvodov  -  je to dĺžka, na ktorú je výkon zariadenia schopný prenášať 100% svojeho nominálneho výkonu.
Pri inštaláciách presahujúcou túto povolenú dĺžku je zrejmý pokles výkonu zariadenia. Kompresor je vystavený nadmernému zaťaženiu, čo môže spôsobiť jeho poruchu. Dodržanie predpísanej dĺžky je podmienkou poskytnutia záruky na výrobok.
 
 
 
 
 
 
 
Maximálne prevýšenie (m)  -  je to vertikálne prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.
Je to dĺžka, na ktorú je zariadenie dimenzované z hľadiska cirkulácie oleja v systéme.
Pri inštaláciách presahujúcou túto hodnotu je riziko, že kompresor bude mať nedostatok oleja. Kompresor je vystavený nadmernému zaťaženiu, čo môže spôsobiť zadrenie motora kompresora a jeho poruchu. Dodržanie predpísanej dĺžky je podmienkou poskytnutia záruky na výrobok.
 
 
 
 
 
 
 
 
Predplnená dĺžka rozvodov (m)  -  je to dĺžka do ktorej mie je potrebné pri inštalácii doplniť chladiace médium. Pri inštalácii presahujúcej túto dĺžku je potrebné chladiaci okruh doplniť o predpísané množstvo chladiva.
 
 
 
 
 
 
 
Ionizátor  -  je to zariadenie, ktoré produkuje do ovzdušia negatívne ióny. Týmto sa zlepšuje kvalita vzduchu v klimatizovanom priestore.
V prírode je kvalitný, čistý horský vzduch charakterizovaný veľkým počtom (objemom) negatívnych iónov. Bežné prostredie v mestských a obytných zónach obsahuje veľa nečistôt, priemyselných a chemických látok, ktoré výrazným spôsobom viažu na seba negatívne ióny, čo sa prejavuje v zníženej kvalite vzduchu a prejavmi rôznych príznakov ako bolenie hlavy, únava, stres...
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatický reštart  -  funkcia, ktorá zabezpečuje to, že po výpadku elektrického napätia a jeho obnovení, sa klimatizačné zariadenie vráti automaticky do režimu, v ktorom bolo pred výpadkom napätia. Dôležité je to najmä pri klimatizácii technológie (servery, ústredne...), kde nie je stála obsluha.
 
 
 
 
 
 
 
FIX SPEED kompresor  -  kompresor, ktorý pracuje v režime ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ.
 
 
 
 
 
 
 
INVERTER  -  technológia kompresora, ktorá zabezpečuje plynulé riadenie výkonu kompresora v rozsahu od 20 - 130% nominálneho výkonu. Týmto sa dosahuje jednak rýchle dosiahnutie nastavenej teploty v priestore, ale aj to, že po dosiahnutí tejto teploty zariadenie ide na "udržiavací" výkon, ktorý je značne nižší od nominálneho.
V praxi sú tieto zariadenia asi o 40% úspornejšie oproti klasickým "Fix speed" kompresorom.
 
 
 
 
 
 
 
S.D.F. funkcia  - pomocou mikroprocesora sa neustále diagnostikuje prevádzka a parametre zariadenia, čím sa nepretržite optimalizuje výkon a zároveň zariadenie beží v úspornej prevádzke.
 
 
 
 
 
 
 
BTU (British Thermal Unit) -  číslo charakterizujúce chladiaci výkon klimatizácie.
Je to množstvo tepla, ktoré je potrebné na to, aby sa 1 kg vody zohrial o 1 °C za 1 hodinu.
Jednotlivé výkonové rady u klimatizačných zariadení sú nasledovné:
7000 BTU = 2,10 kW
9000 BTU = 2,6 kW
12 000 BTU = 3,6 kW
 atď
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktujte nás.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ©  2009 TEKNO POINT SLOVAKIA  

Všetky práva vyhradené.